FitLife

Üld- ja ostutingimused

Spordiklubi FitLife 24H liikmelepingu kasutustingimused

1. Lepingu sõlmimine

Spordiklubi (edaspidi Klubi) ja Spordiklubi liige (edaspidi Liige) sõlmivad liikmelepingu (edaspidi Lepingu) spordiklubi kodulehel www.fitlife.ee . Alla 18-aastase Liikme nimel sõlmib ja allkirjastab Lepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos Liikmega Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide lepingus tulenevate Liikme kohustuste täitmise eest. Alla 12-aastastel isikutel ei ole lubatud Spordiklubi kasutada (v.a. laste rühmatreeningud). Privaatsustingimused ja liikmelepingu üldtingimused loetakse sõlmituks Klubi treeningpaketi ostmisega.

2. Treeningpaketi kasutus

Liikmeleping ja kehtiv treeningpakett on mõeldud personaalseks kasutamiseks ning treeningpaketi kasutusõiguse teisele isikule edasiandmine on keelatud, v.a. kui selles on eelnevalt Klubiga kirjalikult kokku lepitud. Oma treeningpaketi kasutusõiguse üleandmisel teisele isikule ilma kirjaliku kokkuleppeta toob kaasa 360€ suuruse trahvi.

3. Liitumistasu

Liitumistasu tuleb tasuda Lepingu sõlmimisel Klubi klienditeeninduses või spordiklubi kodulehel www.fitlife.ee. Liituja saab Klubiga liitumisel õiguse kasutada FitLife 24H telefonirakendust, mis võimaldab treeningutesse broneerimist ja pääslate avamist.  Liitumistasu maksumus on toodud hinnakirjas Klubi kodulehel.

4. Treeningpaketid

Tähtajaline jõusaalipakett  12 kuud võimaldab 24H ööpäevas avatud jõusaali külastust 1 kord päevas. Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel.

Tähtajatu jõusaalipakett võimaldab 24H ööpäevas avatud jõusaali külastust 1 kord päevas. Tähtajatut lepingut saab korraliselt üles öelda 30 päevase etteteatamisega vabas vormis teate saatmisega aadressile tartu@fitlife.ee

Tähtajaline täispakett  12 kuud võimaldab 24H ööpäevas avatud jõusaali ja rühmatreeningute külastust 1 kord päevas. Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel.

Tähtajatu täispakett  võimaldab 24H ööpäevas avatud jõusaali ja rühmatreeningute külastust 1 kord päevas. Tähtajatut lepingut saab korraliselt üles öelda 30 päevase etteteatamisega vabas vormis teate saatmisega aadressile tartu@fitlife.ee

Päevapiletit on võimalik osta Eedeni keskuse lahtiolekuaegadel Klubi sissepääsuväravate juurest viipemaksena.

Proovikuu ja jõusaali algõpetuse treeningpääset on võimalik osta Klubi klienditeenindusest selle lahtiolekuaegadel.

5. Ostuprotsessi kirjeldus

Esmalt tuleb FitLife 24H kodulehelt www.fitlife.ee  e-liitumise väljalt valida välja sobivaim pakett, täita isikuandmete ankeet ja tasuda treeningpaketi maksumus. Valitud teenuse eest on võimalik tasuda kodulehel eurodes pangalingi kaudu või spordiklubi klienditeeninduses kohapeal. Päevapileti eest on võimalik tasuda viipemaksena spordiklubi sissepääsuväravate juures. Küsimuste tekkimisel või pretensioonide korral pöörduge meie klienditeeninduse poole telefoni teel +372 557 9067 või edastage e-kiri aadressile tartu@fitlife.ee. Kirjadele vastatakse 2 tööpäeva jooksul.

6. Ostust taganemise kord

Ostust võib taganeda 14 päeva jooksul ostu sooritamisest esitades vabas vormis avalduse e-kirjana aadressile tartu@fitlife.ee. Avalduses peab olema toodud ostu sooritaja ees- ja perekonnanimi, pangakontonumber, millelt ost sooritati ning ostusumma ning ostust taganemise põhjus. Ostusumma tagastatakse 5 tööpäeva jooksul peale avalduse saamist tingimusel, et Liige ei ole toodet või teenust tarbinud.

7. Klubi kodukord

Liige käitub Klubis headele kommetele vastavalt ning suhtub Klubis asuvasse varasse heaperemehelikult. Klubis on keelatud oma tegevusega teisi häirida. Kui Liige on broneerinud koha treeningusse ja ei saa treeningus osaleda, siis ta vabastab broneeringu hiljemalt 1h enne treeningu algust. Tühistamata broneeringute eest on Klubil õigus trahvida Liiget päevapileti rahalises väärtuses.

8. Vastutus

Klubi ei vastuta Liikme tervisliku seisundi ja võimalike vigastuste tekkimise eest. Kergemate vigastuste korral asub esmaabikapp Klubi fuajees. Tõsisemate vigastuste korral kutsuda kiirabi telefonil 112.

Klubi ei vastuta riidekapis hoitavate esemete säilimise eest. Klubist lahkumisel on esemete kappi ja riietusruumi jätmine keelatud.

9. Liikme kontaktandmete, pangakonto numbri vms muutumine

Liige kohustub koheselt informeerima Klubi klienditeenindust oma nime, postiaadressi, pangakonto numbri, telefoni või e-postiaadressi muutumisest.saates sellekohase teate tartu@fitlife.ee aadressile.  Teated ja muu kirjavahetus loetakse Liikmele kätte toimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

10. Isikuandmete töötlemine

Klubi töötleb Liikmete isikuandmeid vastavalt Privaatsustingimustele, mis on leitavad Klubi kodulehel www.fitlife.ee.

11. Lepingu tingimuste muutmine

Klubi jätab endale õiguse Lepingu tingimuste muutmiseks. Tingimuste muutumisest informeeritakse Liikmeid Lepingus sätestatud korras 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul, kui Liige leiab, et tema huvisid on Lepingu tingimuste muutmisega oluliselt kahjustatud, võib Liige 30-ne päeva jooksul muudatuste teatamisest Lepingu erakorraliselt üles öelda informeerides sellest kirjalikult Klubi personali. Juhul, kui Liige ei ole Lepingut üles öelnud 30-ne päeva jooksul peale Lepingu tingimuste muutmisest teavitamist, loetakse muutunud Lepingu tingimused Liikme poolt vastu võetuks.