FitLife

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Spordiklubi FitLife 24H privaatsus-tingimused

Spordiklubi FitLife 24H (edaspidi “Klubi”) hindab kõrgelt iga oma klubiliikme (edaspidi „Liige“) privaatsust. Seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega informeerime Liikmeid sellest, milliseid andmeid Liikmete kohta kogume, miks me seda teeme ja mida Liikmete andmetega teeme.

1) Kes me oleme?
2) Mis andmeid me Liikmete kohta kogume ja kellelt me neid saame?
3) Miks on meil Liikme andmeid vaja? Mis juhtub, kui Liikmeid andmeid ei esita?
4) Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme?
5) Kellega me Liikmete andmeid jagame?
6) Kui kaua me Liikmete andmeid säilitame?
7) Millised on Liikmete õigused seoses oma andmetega?

Kes me oleme?

Spordiklubi FitLife 24H (Tervise ja Spordi Edendamise Selts) tegeleb sporditeenuse pakkumisega 24 tundi ööpäevas Eedeni Keskuses aadressil Kalda tee 1c, Tartu. Veebipoe fitlife.ee/eeden isikuandmete vastutav töötleja on Tervise ja Spordi Edendamise Selts (registrikood 80304205) asukohaga Kalda tee 1c, Tartu, tel (+372) 557 9067, e-post tartu@fitlife.ee

Mis andmeid Klubi Liikmete kohta kogub ja kuidas Klubi neid saab?

Klubi kogub Liikmete kohta järgmisi andmeid:

1) isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood
2) kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
3) arveldusarvenumber: liikmelepingu puhul
4) turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie spordiklubi või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed

Klubi saab andmed otse Liikmelt, kes liitub spordiklubiga meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või Klubis kohapeal täites vastava ankeedi.

Miks on Klubil Liikme andmeid vaja? Mis juhtub, kui Liikmed andmeid ei esita?

Klubi töötleb Liikme isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste ja toodete tarbimisel) Liikmete andmebaasi, statistika koostamise ning teenuste ning toodete osutamise eesmärgil. Klubi kasutab Liikme kontaktandmeid üldinfo edastamises nagu muudatused treeningplaanis või klubi lahtiolekuaegades jms.

Liikme loal kasutab Klubi Liikme kontaktandmeid personaalsete pakkumiste tegemiseks, kampaaniate ja ürituste info edastamises jms.

Liikmel on õigus tutvuda enda isikuandmetega ja nõuda vigade parandamist. Oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks võib Liige tagasi võtta kirjaliku teate alusel, saates sooviavaldus e-posti aadressile info@fitlife.ee.

Klubi vajab Liikme andmeid sealjuures Klubi tegevust reguleerivate seadustega Klubile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

Isiklikud andmed – neid andmeid vajame Liikme isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline, et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis;

Kontaktandmed – neid andmeid vajame Liikmega ühenduse võtmiseks ja teavitava infokirja saatmiseks. Eelkõige võtame ühendust telefoni või e-posti vahendusel;

Arveldusarve number – neid andmeid vajame juhul, kui sõlmite meiega Liikmelepingu ja Spordiklubi teenuste kasutamise eest suunatakse e-arved igakuiselt Liikme poolt valitud panka;

Andmed isiklike eelistuste ja valikute kohta – juhul kui Klubi antud andmeid küsib või kui Liige omal valikul meile selliseid andmeid avaldab, siis kasutame neid selleks, et osutada Liikmele paremat teenust, lähtuvalt isiklikest soovidest ja huvidest.

Juhul kui Liige ei ole nõus Klubile oma andmeid edastama, siis on võimalus kasutada Klubi teenuseid külalisena tasudes oma teenuste eest viipemaksena klubi sissepääsus.

Millisel õiguslikul alusel Klubi Liikme andmeid töötleb?

Liikme andmete töötlemisel tuginetakse erinevatele õiguslikele alustele:

Vajadus luua Liikmega lepinguline suhe või täita Liikmega sõlmitud lepingut;

Liikme nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel Liikme nõusolekule, siis teadke, et Liikmel on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;

Vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;

Vajadus kaitsta Liikme või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Liikme andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);

Muul seadusega lubatud alusel.

Kellega Klubi Liikme andmeid jagab?

Klubi ei jaga Liikme poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mis on kirjeldatud allpool ning juhul, kui see on selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Teenusepakkujad: nagu teisedki ettevõtted võib ka Klubi tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid. Klubi edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele;

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: Klubi võib jagada andmeid asutustega, kui Klubi oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik Klubi õiguste kaitseks;

Professionaalsed nõustajad ja muud: Klubi võib jagada Liikme andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

Kui kaua ja kuidas me Liikme andmeid säilitame?

Säilitame Liikme andmeid senikaua, kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel alljärgnevatest kriteeriumidest:

Nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid ja/või pidada suhtlust Liikmega;

Kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto või liikmekaart, siis säilitame isikuandmeid terve konto/kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks ja suhtluse korraldamiseks;

Kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;

Peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi ( Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Klubi rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine Klubi volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub Klubi ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kui Liige on andnud Klubile nõusoleku uudiskirjade edastamiseks, siis säilitame Liikme kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Millised on Liikme õigused seoses oma andmetega?

Liikmel on andmesubjektina järgmised õigused:

1) Õigus andmetega tutvuda – Liikmel on õigus teada, milliseid andmeid Liikme kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
2) Õigus andmete parandamisele – Liikmel on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
3) Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Liikmel on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Liikme isikuandmed kustutaksime (nt kui Klubil ei ole neid enam vaja või kui Liige võtab tagasi Klubile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jmt).
4) Õigus töötlemise piiramisele – Liikmel on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui Liige on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
5) Õigus esitada vastuväiteid –Otseturunduse eesmärgil (uudiskirjad, pakkumised jms) isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
6) Andmete ülekandmise õigus – Liikmel on õigus nõuda enda poolt Klubile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Liige võib nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida Klubi töötleb Liikme nõusoleku alusel või Liikmega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Liikme isikuandmete muutmiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressil tartu@fitlife.ee

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel ( tartu@fitlife.ee.). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).