Liikmelepingu tingimused - Fitlife Kuressaare

  Lahtiolekuajad: Vastavalt treeningplaanile      Telefon: (+372) 5563 4850      E-post: kuressaare@fitlife.ee      Asukoht

Liikmelepingu tingimused

Spordiklubi Fitlife liikmelepingu tingimused

1. Kokkuleppe sõlmimine

Spordiklubi (edaspidi Klubi) ja Spordiklubi kasutaja (edaspidi Kasutaja) sõlmivad Kokkuleppe kirjalikul kujul klienditeeninduses või e-liitumise teel kodulehel. Alla 18-aastase Liikme nimel sõlmib ja allkirjastab Kokkuleppe tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja (Teine maksja), kes jääb koos Liikmega Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Kokkuleppes tulenevate Liikme kohustuste täitmise eest.

2. Kokkuleppe tähtaeg

Käesolevaga sõlmivad Klubi ja Kasutaja Klubi kasutamise Liikme Kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe), mis on tähtajatu.

3. Liitumistasu

Liitumistasu tuleb tasuda Liikme Kokkuleppe sõlmimisel. Liituja saab Klubi magnetkaardi (edaspidi Liikmekaart) ja interneti broneerimise tunnused. Magnetkaardi saab kätte Klubi klienditeenindusest. Liitumistasu maksumus on toodud Hinnakirjas Klubi Kodulehel.

4. Ostuprotsessi kirjeldus

Kui tellite teenuse e-liitumise kaudu meie kodulehelt tuleb esmalt valida välja sobiva asukohaga FitLife spordiklubi ning seejärel leida sobivaim pakett „Vali pakett“ teenuste nimistust. Kui eelmainitud valikud tehtud, siis klikkida valikule „Alustamise aeg“ ja märkida avanenud kalendrist meelepärane kuupäev treeningutega alustamiseks ning seejärel asuda täitma isikuandmete lahtreid. E-arvete edastamiseks tuleb valida e-arve maksekuupäev, sisestada pangakontonumber, millele e-arved saadetakse ning valida panga nimi.

Kõik lahtrid tuleb täita korrektse infoga.

Valitud teenuse eest on võimalik tasuda eurodes pangalingi kaudu või ülekandega. Pärast ostu sooritamist edastatakse tellimuse kinnitus Kasutaja e-postile. Valides maksemeetodiks „Maksa ülekandega“ saadetakse Kasutajale hiljemalt 1 tööpäeva jooksul arve e-postile, mille alusel saab tasuda nii ülekandega kui ka Klubis kohapeal. Teenus aktiveerub 4 tunni jooksul peale makse laekumist.

Küsimuste tekkimisel või pretensioonide korral pöörduge meie klienditeeninduse poole telefoni teel +372 5563 4850 või edastage e-kiri kuressaare@fitlife.ee, mil Teile vastatakse 2 tööpäeva jooksul.

5. Ostust taganemise kord

Ostust võib taganeda 14 päeva jooksul ostu sooritamisest esitades vabas vormis avalduse aadressile kuressaare@fitlife.ee. Avalduses peab olema toodud ostu sooritaja ees- ja perekonnanimi, pangakontonumber, millelt ost sooritati ning ostusumma. Ostusumma tagastatakse 5 tööpäeva jooksul peale avalduse saamist.

6. Kokkuleppe üldtingimused

Klubil on õigus igal ajal Kodukorda, Spordiklubide lahtiolekuaegu, Hinnakirja, Sisekorraeeskirju, Broneerimisreegleid ja Treeningpaketi tingimusi ühepoolselt muuta. Juhul, kui muudatus kahjustab Liiget ebamõistlikult ja seoses sellega ei saa Liikmelt oodata Kokkuleppe täitmist, on Liikmel õigus Kokkulepe 14 päeva enne maksetähtaega, alates muudatuse tegemisest üles öelda. Juhul kui Liige Kokkuleppe lõpetamise soovist nimetatud aja jooksul Klubi kirjalikult ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning Liikme kokkuleppeline suhe jätkub muudetud tingimustel.

7. Klubi kodukord ja broneerimistingimused

Kasutaja kohustub kinni pidama Klubi kodukorrast ja broneerimistingimustest, millega saab tutvuda nii Klubis koha peal kui ka Klubi Kodulehel (www.fitlife.ee/eeden).

8. Klubi kasutamine

Liikmel on õigus kasutada Spordiklubi ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Treeningpaketile Kokkuleppes sätestatud tingimustel või vastavalt Perioodikaardile või ühekordsele pääsmele kehtivatele tingimustele. Liige järgib Spordiklubi kasutamisel Klubi personali juhiseid.

9. Kokkuleppe maksepuhkus

Kliendil on õigus Kokkulepe peatada maksimaalselt 14-ks päevaks (minimaalselt 7 päeva korraga) kalendriaasta jooksul tasuta. Kasutajal on õigus Kokkulepe peatada mistahes põhjusel vabalt valitud ajal maksimaalselt 60-ks päevaks kalendriaasta jooksul kohatasu alusel, mis on määratud klubi hinnakirjas. Kokkuleppe peatamise eelduseks on Kasutaja võlgnevuse puudumine. Kokkuleppe peatamiseks tuleb klubile esitada kirjalikus vormis avaldus. Kokkuleppe peatamise korral pikeneb Kokkuleppe kehtivuseaeg peatatud ajavahemiku võrra. Kui kokkuleppe peatamise kuupäevast on järgmise kokkuleppekohase makse tasumise tähtpäevani vähem kui 10 (kümme) päeva, tuleb Kasutajal tasuda järgnev kuutasu kokkulepitud ulatuses ning Kokkuleppe peatamise
ajale vastav mahaarvamine tehakse järgmisest maksest. Klubil on õigus jätta Kokkuleppe lõpetamist, muutmist või Treeningpuhkuse andmist puudutavad nõuetekohaselt vormistamata tahteavaldused tähelepanuta.

10. Kokkuleppe lõpetamine ja pikenemine

Kokkuleppe lõpetamise soovist tuleb Klubi teavitada ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva, edastades Klubile allkirjastatud avaldus. Kokkuleppe peatamise ajal ei ole võimalik Kokkulepet lõpetada.

11. Kasutaja kontaktandmete, pangakonto numbri vms muutumine

Kasutaja kohustub koheselt informeerima Klubi klienditeenindust oma nime, postiaadressi, pangakonto numbri, telefoni või e-postiaadressi muutumisest. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Liikmele kätte toimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

13. Kokkuleppe tingimuste muutmine

Klubi jätab endale õiguse Kokkuleppe tingimuste muutmiseks. Tingimuste muutumisest informeeritakse Kasutajaid Kokkuleppes sätestatud korras 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul, kui Kasutaja leiab, et tema huvisid on Kokkuleppe tingimuste muutmisega oluliselt kahjustatud, võib Kasutaja 30-ne päeva jooksul muudatuste teatamisest Kokkuleppe erakorraliselt üles öelda informeerides sellest kirjalikult Klubi personali. Juhul, kui Kasutaja ei ole Kokkulepet üles öelnud 30-ne päeva jooksul peale Kokkuleppe tingimuste muutmisest teavitamist, loetakse muutunud Kokkuleppe tingimused Kasutaja poolt vastu võetuks.

Spordiklubi FitLife privaatsustingimused

Spordiklubi FitLife (edaspidi “Klubi”) hindab kõrgelt iga oma klubiliikme (edaspidi „Liige“) privaatsust. Seoses 25. mail jõustuva Euroopa Liidu uue isikuandmete kaitse üldmäärusega informeerime Liikmeid sellest, milliseid andmeid Liikmete kohta kogume, miks me seda teeme ja mida Liikmete andmetega teeme.

1) Kes me oleme?
2) Mis andmeid me Liikmete kohta kogume ja kellelt me neid saame?
3) Miks on meil Liikme andmeid vaja? Mis juhtub, kui Liikmeid andmeid ei esita?
4) Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme?
5) Kellega me Liikmete andmeid jagame?
6) Kui kaua me Liikmete andmeid säilitame?
7) Millised on Liikmete õigused seoses oma andmetega?

Klubi rakendab vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Liikme isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Kui Liikmel tekib privaatsuspoliitikas toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust e-posti teel kuressaare@fitlife.ee

1. Mis andmeid Klubi Liikmete kohta kogub ja kuidas Klubi neid saab?

Klubi kogub Liikmete kohta järgmisi andmeid:

1) isiklikud andmed: nagu nt ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/isikukood
2) kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
3) arveldusarvenumber: liikmelepingu puhul
4) turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie spordiklubi või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed

Klubi saab andmed otse Liikmelt, kes liitub spordiklubiga meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või Klubis koha peal ja täidab vastava ankeedi.

2. Miks on Klubil Liikme andmeid vaja? Mis juhtub, kui Liikmed andmeid ei esita?

Klubi töötleb Liikme isikuandmeid (s.h. nimi, isikukood, kontaktandmed ja võimalikud eelistused teenuste ja toodete tarbimisel) Liikmete andmebaasi, statistika koostamise ning teenuste ning toodete osutamise eesmärgil. Klubi kasutab Liikme kontaktandmeid üldinfo edastamises nagu muudatused treeningplaanis või klubi lahtiolekuaegades jms.

Liikme loal kasutab Klubi Liikme kontaktandmeid personaalsete pakkumiste tegemiseks, kampaaniate ja ürituste info edastamises jms.

Liikmel on õigus tutvuda enda isikuandmetega ja nõuda vigade parandamist. Oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks võib Liige tagasi võtta kirjaliku teate alusel, saates sooviavaldus e-posti aadressile kuressaare@fitlife.ee.

Klubi vajab Liikme andmeid sealjuures Klubi tegevust reguleerivate seadustega Klubile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

Isiklikud andmed – neid andmeid vajame Liikme isikusamasuse tuvastamiseks, mis omakorda on oluline, et tagada teenuse osutamine isikule, kes selle tegelikult tellis;

Kontaktandmed – neid andmeid vajame Liikmega ühenduse võtmiseks ja teavitava infokirja saatmiseks. Eelkõige võtame ühendust telefoni või e-posti vahendusel;

Arveldusarve number – neid andmeid vajame juhul, kui sõlmite meiega Liikmelepingu ja Spordiklubi teenuste kasutamise eest suunatakse e-arved igakuiselt Liikme poolt valitud panka;

Andmed isiklike eelistuste ja valikute kohta – juhul kui Klubi antud andmeid küsib või kui Liige omal valikul meile selliseid andmeid avaldab, siis kasutame neid selleks, et osutada Liikmele paremat teenust, lähtuvalt isiklikest soovidest ja huvidest.

Juhul kui Liige ei ole nõus Klubile oma andmeid edastama, siis ei ole Klubil kahjuks võimalik jätkata Liikme poolt soovitud Teenuse osutamist.

3. Millisel õiguslikul alusel Klubi Liikme andmeid töötleb?

Liikme andmete töötlemisel tuginetakse erinevatele õiguslikele alustele:

Vajadus luua Liikmega lepinguline suhe või täita Liikmega sõlmitud lepingut;

Liikme nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel Liikme nõusolekule, siis teadke, et Liikmel on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;

Vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;

Vajadus kaitsta Liikme või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Liikme andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale);

Muul seadusega lubatud alusel.

4. Kellega Klubi Liikme andmeid jagab?

Klubi ei jaga Liikme poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mis on kirjeldatud allpool ning juhul, kui see on selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Teenusepakkujad: nagu teisedki ettevõtted võib ka Klubi tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: Klubi võib jagada andmeid asutustega, kui Klubi oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik Klubi õiguste kaitseks;

Professionaalsed nõustajad ja muud: Klubi võib jagada Liikme andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;

5. Kui kaua me Liikme andmeid säilitame?

Säilitame Liikme andmeid senikaua, kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel alljärgnevatest kriteeriumidest:

Nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid;

Kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto või liikmekaart, siis säilitame isikuandmeid terve konto/kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks;

Kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks;

Peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu.

Arveldusarvenumbrit säilitame ainult niikaua kuni meievahelise lepingu nõuetekohase täitmiseni.

Kui Liige on andnud Klubile nõusoleku uudiskirjade edastamiseks, siis säilitame Liikme kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

6. Millised on Liikme õigused seoses oma andmetega?

Liikmel on andmesubjektina järgmised õigused:

1) Õigus andmetega tutvuda – Liikmel on õigus teada, milliseid andmeid Liikme kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
2) Õigus andmete parandamisele – Liikmel on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
3) Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Liikmel on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Liikme isikuandmed kustutaksime (nt kui Klubil ei ole neid enam vaja või kui Liige võtab tagasi Klubile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jmt).
4) Õigus töötlemise piiramisele – Liikmel on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui Liige on esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
5) Õigus esitada vastuväiteid –Otseturunduse eesmärgil (uudiskirjad, pakkumised jms) isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
6) Andmete ülekandmise õigus – Liikmel on õigus nõuda enda poolt Klubile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Liige võib nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida Klubi töötleb Liikme nõusoleku alusel või Liikmega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Privaatsuspoliitikas toodud info suhtes tekkivate küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil kuressaare@fitlife.ee

 

Alusta navigeerimist