Üld- ja ostutingimused - Fitlife Kuressaare

  Lahtiolekuajad: Vastavalt treeningplaanile      Telefon: (+372) 5563 4850      E-post: kuressaare@fitlife.ee      Asukoht

Üld- ja ostutingimused

1. Kokkuleppe sõlmimine

Spordiklubi (edaspidi Klubi) ja Spordiklubi kasutaja (edaspidi Kasutaja) sõlmivad Kokkuleppe kirjalikul kujul klienditeeninduses või e-liitumise teel kodulehel. Alla 18-aastase Liikme nimel sõlmib ja allkirjastab Kokkuleppe tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja (Teine maksja), kes jääb koos Liikmega Klubi ees solidaarselt vastutavaks kõikide Kokkuleppes tulenevate Liikme kohustuste täitmise eest.
2. Kokkuleppe tähtaeg

Käesolevaga sõlmivad Klubi ja Kasutaja Klubi kasutamise Liikme Kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe), mis on tähtajatu.
3. Liitumistasu

Liitumistasu tuleb tasuda Liikme Kokkuleppe sõlmimisel. Liituja saab Klubi magnetkaardi (edaspidi Liikmekaart) ja interneti broneerimise tunnused. Magnetkaardi saab kätte Klubi klienditeenindusest. Liitumistasu maksumus on toodud Hinnakirjas Klubi Kodulehel.
4. Ostuprotsessi kirjeldus

Esmalt tuleb valida välja sobiva asukohaga FitLife spordiklubi ning seejärel leida sobivaim pakett „Vali pakett“ teenuste nimistust. Kui eelmainitud valikud tehtud, siis klikkida valikule „Alustamise aeg“ ja märkida avanenud kalendrist meelepärane kuupäev treeningutega alustamiseks ning seejärel asuda täitma isikuandmete lahtreid. E-arvete edastamiseks tuleb valida e-arve maksekuupäev, sisestada pangakontonumber, millele e-arved saadetakse ning valida panga nimi.

Kõik lahtrid tuleb täita korrektse infoga.

Valitud teenuse eest on võimalik tasuda eurodes pangalingi kaudu või ülekandega. Pärast ostu sooritamist edastatakse tellimuse kinnitus Kasutaja e-postile. Valides maksemeetodiks „Maksa ülekandega“ saadetakse Kasutajale hiljemalt 1 tööpäeva jooksul arve e-postile, mille alusel saab tasuda nii ülekandega kui ka Klubis kohapeal. Teenus aktiveerub 4 tunni jooksul peale makse laekumist.

Küsimuste tekkimisel või pretensioonide korral pöörduge meie klienditeeninduse poole telefoni teel +372 5563 4850 või edastage e-kiri kuressaare@fitlife.ee, mil Teile vastatakse 2 tööpäeva jooksul.
5. Ostust taganemise kord

Ostust võib taganeda 14 päeva jooksul ostu sooritamisest esitades vabas vormis avalduse aadressile kuressaare@fitlife.ee. Avalduses peab olema toodud ostu sooritaja ees- ja perekonnanimi, pangakontonumber, millelt ost sooritati ning ostusumma. Ostusumma tagastatakse 5 tööpäeva jooksul peale avalduse saamist.
6. Kokkuleppe üldtingimused

Klubil on õigus igal ajal Kodukorda, Spordiklubide lahtiolekuaegu, Hinnakirja, Sisekorraeeskirju, Broneerimisreegleid ja Treeningpaketi tingimusi ühepoolselt muuta. Juhul, kui muudatus kahjustab Liiget ebamõistlikult ja seoses sellega ei saa Liikmelt oodata Kokkuleppe täitmist, on Liikmel õigus Kokkulepe 14 päeva enne maksetähtaega, alates muudatuse tegemisest üles öelda. Juhul kui Liige Kokkuleppe lõpetamise soovist nimetatud aja jooksul Klubi kirjalikult ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning Liikme kokkuleppeline suhe jätkub muudetud tingimustel.

7. Klubi kodukord ja broneerimistingimused

Kasutaja kohustub kinni pidama Klubi kodukorrast ja broneerimistingimustest, millega saab tutvuda nii Klubis koha peal kui ka Klubi Kodulehel (www.fitlife.ee/eeden).
8. Klubi kasutamine

Liikmel on õigus kasutada Spordiklubi ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Treeningpaketile Kokkuleppes sätestatud tingimustel või vastavalt Perioodikaardile või ühekordsele pääsmele kehtivatele tingimustele. Liige järgib Spordiklubi kasutamisel Klubi personali juhiseid.
9. Kokkuleppe maksepuhkus

Kliendil on õigus Kokkulepe peatada maksimaalselt 14-ks päevaks (minimaalselt 7 päeva korraga) kalendriaasta jooksul tasuta. Kasutajal on õigus Kokkulepe peatada mistahes põhjusel vabalt valitud ajal maksimaalselt 60-ks päevaks kalendriaasta jooksul kohatasu alusel, mis on määratud klubi hinnakirjas. Kokkuleppe peatamise eelduseks on Kasutaja võlgnevuse puudumine. Kokkuleppe peatamiseks tuleb klubile esitada kirjalikus vormis avaldus. Kokkuleppe peatamise korral pikeneb Kokkuleppe kehtivuseaeg peatatud ajavahemiku võrra. Kui kokkuleppe peatamise kuupäevast on järgmise kokkuleppekohase makse tasumise tähtpäevani vähem kui 10 (kümme) päeva, tuleb Kasutajal tasuda järgnev kuutasu kokkulepitud ulatuses ning Kokkuleppe peatamise
ajale vastav mahaarvamine tehakse järgmisest maksest. Klubil on õigus jätta Kokkuleppe lõpetamist, muutmist või Treeningpuhkuse andmist puudutavad nõuetekohaselt vormistamata tahteavaldused tähelepanuta.
10. Kokkuleppe lõpetamine ja pikenemine

Kokkuleppe lõpetamise soovist tuleb Klubi teavitada ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva, edastades Klubile allkirjastatud avaldus. Kokkuleppe peatamise ajal ei ole võimalik Kokkulepet lõpetada.
11. Kasutaja kontaktandmete, pangakonto numbri vms muutumine

Kasutaja kohustub koheselt informeerima Klubi klienditeenindust oma nime, postiaadressi, pangakonto numbri, telefoni või e-postiaadressi muutumisest. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Liikmele kätte toimetatuks, kui edastamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.
11. Isikuandmete töötlemine

Klubi töötleb Liikmete isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt Privaatsustingimustes www.fitlife.ee/eeden/privaatsustingimused/ toodud tingimustele.
13. Kokkuleppe tingimuste muutmine

Klubi jätab endale õiguse Kokkuleppe tingimuste muutmiseks. Tingimuste muutumisest informeeritakse Kasutajaid Kokkuleppes sätestatud korras 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul, kui Kasutaja leiab, et tema huvisid on Kokkuleppe tingimuste muutmisega oluliselt kahjustatud, võib Kasutaja 30-ne päeva jooksul muudatuste teatamisest Kokkuleppe erakorraliselt üles öelda informeerides sellest kirjalikult Klubi personali. Juhul, kui Kasutaja ei ole Kokkulepet üles öelnud 30-ne päeva jooksul peale Kokkuleppe tingimuste muutmisest teavitamist, loetakse muutunud Kokkuleppe tingimused Kasutaja poolt vastu võetuks.

Alusta navigeerimist